Thực hiện Kế hoạch mở mã ngành đào tạo năm học 2017-2018, ngày 7/4/2018, Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa và ngành Hội họa trình độ Cao đẳng.

Hi đng thm đnh gm 7 thành viên: Ch tch Hi đng – PGS,TS. Trn Văn Đt (Phó Hiu trưởng Trường Đi hc An Giang); Phó Ch tch Hi đng – ThS. Trn Th M (Phó Trưởng khoa Du lch và Văn hóa ngh thut, ĐHAG) và quý thy, cô phn bin đến t S Lao đng, Thương binh và Xã hi tnh An Giang, Trường Đi hc Sài Gòn, Trường Đi hc Tôn Đc Thng, Trường Cao đng Văn hóa Ngh thut Cn Thơ.

Toàn cảnh Hội đồng thẩm định

Toàn cnh Hi đng thm đnh

Đại diện Tổ soạn thảo trình bày trước Hội đồng

Đi din T son tho trình bày trước Hi đng

Thay mt T son tho chương trình đào to, ThS. Trn Kim Ngân và ThS. Phm Thanh Hùng – Ging viên B môn M thut (Khoa Du lch và Văn hóa ngh thut) đã trình bày tóm tt nhu cu đào to, đ án m ngành, d tho chương trình đào to ngành Thiết kế đ ha và ngành Hi ha trình đ Cao đng.

Theo các thành viên Hi đng thm đnh, chương trình đào to ngành Thiết kế đ ha và ngành Hi ha trình đ Cao đng ca Trường Đi hc An Giang đã đáp ng yêu cu v tt c ni dung đ m ngành như: Căn c đ xây dng chương trình đào to, mc tiêu đào to, cu trúc - ni dung chương trình và đ cương chi tiết các hc phn. Bên cnh đó, các phn bin cũng đã có mt s ý kiến đóng góp cho T son tho như: B sung mt s hc phn thay thế khóa lun tt nghip; điu chnh s tín ch phù hp hơn; phân b các hc phn gia các hc kỳ hp lý hơn; điu chnh tên mt s môn hc cho phù hp…

Các thành viên Hội đồng thẩm định góp ý cho Chương trình đào tạo

Các thành viên Hi đng thm đnh góp ý cho Chương trình đào to

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Hội đồng

Phó Hiu trưởng Nguyn Thanh Hi chp nh lưu nim cùng các thành viên Hi đng

Kết qu b phiếu đánh giá ca Hi đng, có 7/7 phiếu đng ý chương trình đào to ngành Thiết kế đ ha và ngành Hi ha trình đ Cao đng ca Trường Đi hc An Giang đt yêu cu.

Sau khi T son tho hoàn chnh chương trình đào to theo ý kiến đóng góp ca Hi đng thm đnh, Đ án m ngành Thiết kế đ ha và ngành Hi ha trình đ Cao đng ca Trường s được trình lên B Giáo dc và Đào to đ tiến hành các bước tiếp theo trong quy trình m ngành.

Trn Kim Ngân – Khoa DL&VHNT

nh: Anh Thư - TV

Hình ảnh :

Tin liên quan: