Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3325
Nhan đề: Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử
Tác giả: Nguyễn, Đình Huề
Nguyễn, Đức Huy
Từ khoá: Thuyết lượng tử
Nguyên tử
Phân tử
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Giáo dục
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3325
Bộ sưu tập: [ĐCCT] Ngành Sư phạm Vật lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thuyết lượng tử về nguyên tử và phân tử. Tập 1 - Nguyễn Đình Huề, Nguyễn Đức Chuy.pdf
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.