Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3480
Title: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Authors: Huy, La Hồng
Keywords: Hành chính
Nhà nước
Giáo dục
Đào tạo
Issue Date: 2005
Abstract: Tài liệu học tập nầy cung cấp một số nội dung cơ bản cần thiết để giúp cho người học có thể nghiên cứu học tập được thuận lợi theo chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành. Một số nội dung mới chẳng hạn như thanh tra, luật giáo dục đã được cập nhật.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/3480
Appears in Collections:[GT] Khoa Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Quan Ly Hanh Chanh Nha Nuoc.pdf
  Restricted Access
407.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.