Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363
Nhan đề: Nghiên cứu xúc tác quang hóa TiO2 để phân hủy chất ô nhiễm hữu cơ
Tác giả: Tân, Phạm Phát
Từ khoá: Quang hóa học
Hóa học hữu cơ
Hóa học
Photochemistry
Chemistry, Organic
Chemistry
TiO2
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: So sánh hoạt tính quang xúc tác của các màng TiO2 được chế tạo theo các phương pháp khác nhau cố định trên đế kính thủy tinh nhằm lựa chọn màng xúc tác TiO2 có hiệu quả cao và nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng đến hoạt tính xúc tác với mô hình phản ứng phân hủy phenol và thuốc nhuộm trong nước
Mô tả: Luận văn Thạc sĩ Hóa học ngành Hóa Lý
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5363
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc Sỹ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LV. Pphat Tan.LV00423.cap do 1.File.pdf
  Restricted Access
13.34 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.