Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5643
Title: Ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn bóng đá năm người cho nam sinh viên khóa 40 ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang
Authors: Danh, Văng Công
Keywords: Bóng đá
Giáo dục thể chất
Football
Physical education and training
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học An Giang
Abstract: Nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng thực nghiệm các bài tập để nâng cao kỹ thuật dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn bóng đá 5 người; Đánh giá hiệu quả của bài tập; Bước đầu lập thang điểm kỹ thuật dẫn bóng luồn cọc sút cầu môn của bóng đá 5 người cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất trường Đại học An Giang
Description: Nghiên cứu khoa học của CB - GV (cấp đơn vị)
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5643
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vang Cong Danh.NCKH00292.cap do 4..pdf
  Restricted Access
Liên hệ với tác giả để xem toàn văn1.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.