Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5805
Title: Khảo Sát Thực Trạng Về Việc Tổ Chức “Hoạt Động Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp” Ở Một Số Trường Trung Học Cơ Sở Tỉnh An Giang.
Authors: Bi, Thái Thị
Keywords: Phương pháp giáo dục
Hoạt động ngoài giờ
Trung học cơ sở
An Giang
Issue Date: 25-Oct-2006
Abstract: Đề tài nghiên cứu tìm hiểu thực trạng việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đề xuất một số phương hướng, biện pháp cần thiết để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trung học cơ sở.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5805
Appears in Collections:NCKH của Cán bộ, Giảng viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NCKH. Thai Thi Bi. hoatdonggiaoducngoaigiolenlop.pdf
  Restricted Access
434.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.