Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5904
Title: Bản Chất Vật Lí Trong Các Bài Tập Định Tính ở Phần Cơ Học Lớp 10
Authors: Duyệt, Trần Quốc
Keywords: Vật lý
Cơ học
Lớp 10
Bài tập
Issue Date: 2004
Abstract: Đề tài nghiên cứu các nội dung: - Xây dựng hệ thống các điểm tựa lí thuyết và xác định rõ giới hạn áp dụng của chúng. - Tìm hiểu bản chất vật lí trong các bài bài tập định tính cơ học. - Phân tích và đánh giá vai trò của các nguyên nhân tác động đến kết quả trong hệ thống các bài tập định tính. - Thiết lập logíc cho các kiểu giải quyết các bài tập định tính. - Áp dụng giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn như giải thích các hiện tượng vật lí, giải bài tập định tính và định lượng,…
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5904
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
banchatvatlytrongcacbaitapdinhtinh.pdf
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.