Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5929
Title: Tìm hiểu một số khái niệm trong vành
Authors: Ân, Diệp Hoàng
Keywords: Toán học
Khái niệm vành
Issue Date: 2004
Abstract: Đề tài nghiên cứu các khái niệm được giới thiệu trong phần bài tập Đại số đại cương: iđêan, nguyên tố iđêan tối đại, phần tử lũy linh và nil-căn trong vành, căn của một iđêan, tập con nhân và idêan an của vành các thương. Giải quyết phần lớn các bài tập có liên quan, tìm hiểu phát hiện các bài tập mới và các bài tập đề nghị.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/5929
Appears in Collections:NCKH của Sinh viên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
timhieumotsokhainiemtrongvanh.pdf
  Restricted Access
748.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.