Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7011
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh An Giang
Authors: Huy, La Hồng
Keywords: Teaching capacity of teacher
Giáo dục
Issue Date: 27-May-2009
Series/Report no.: 036
Abstract: Năng lực của đội ngũ giáo viên (GV) tiểu học tỉnh An Giang chưa tương xứng với đòi hỏi về phẩm chất và năng lực của nhà giáo trong giai đoạn mới. Qua khảo sát 15 trường tiểu học cho thấy chất lượng GV ở mức Trung bình – Khá, cụ thể tỉ lệ xếp loại là: Giỏi: 26,21%; Khá: 42,71%; Trung bình: 30,29%; Yếu: 0,77%. Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp thì đa số GV đạt ở mức I và II. Trình độ chung của HS ở mức trung bình. Sự chênh lệch trình độ của học sinh (HS) giữa các trường là rất cao. Phần lớn HS không biết phương pháp học tập ở nhà (84,8%). Mô hình thử nghiệm đã tiến hành 2 nhóm giải pháp: bồi dưỡng GV theo cụm trường, bồi dưỡng cán bộ quản lý tập trung về Trường Đại học An Giang. Tự bồi dưỡng tại trường với 7 giải pháp tích cực toàn diện, sinh động. Mô hình thử nghiệm bước đầu thành công, khả thi phù hợp với nhiều loại hình trường tiểu học trong tỉnh An Giang.
Description: Thông tin khoa học số 036
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/7011
Appears in Collections:TTKH số 031 - 040

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
trang 46- 49 La Hong Huy.pdf
  Restricted Access
211.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.